top of page

BrightSPK Group

Public·53 members
Archipp Guschin
Archipp Guschin

Zadanie (1).rar [UPD]Vypracované tretie zadanie s označením C10. Rovinný ohyb.Vypracovanie je oskenované, má 5 strán a je zabalené v archíve .rar. Písmo je ťažšie čitateľné.Obsah archívu:1 strana.jpg2 strana.jpg3 strana.jpg4 strana.jpg5 strana.jpg
zadanie (1).rarTo zadanie służy do wyodrębniania plików z archiwów do folderu docelowego przy użyciu wzorców dopasowania. Obsługiwany jest szereg standardowych formatów archiwum, w tym .zip, jar, war, .ear, .tar, .7z i nie tylko.


Liczące się na rynku oprogramowanie służące do wytwarzania plików określonego typu posiada nieodpłatne oprogramowanie umożliwiające odczyt takiego pliku. Umożliwione zatem będzie dostarczanie do podmiotu realizującego zadanie publiczne danych w formatach tworzonych przez specjalistyczne oprogramowanie w sytuacjach gdy po stronie podmiotu publicznego wymagane będzie jedynie zapoznanie się z treścią pliku. Klasycznym przykładem może tu być techniczna dokumentacja budowlana niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, wytwarzana z wykorzystaniem kosztownego oprogramowania klasy CAD, w sytuacji gdy po stronie organu wydającego decyzję wystarczająca jest operacja odczytu. Z drugiej jednak strony może pojawić się możliwość przedkładania przez nadawców egzotycznych formatów danych i wskazywania równie egzotycznych programów służących do ich odczytywania.


Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z tyerenu gminy Jarocin"


Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenie usługi jej dystrybucji na potrzeby Gminy Jarocin w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r."


Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 102224R Szwedy-Łążek wraz z obiektem mostowym przez rzekę Bukowa"


Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w na zadanie " Dożywianieuczniów w szkołach na terenie gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku"


Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku"


Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu noeograniczonego na zadanie pn" Remont dróg w Gminie Jarocin: Jeże - Golce, Mostki Bukowa - Mostki Sokale, Domostawa - Maklaki"


Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Dozywinie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w 2019 roku"


Najbardziej zalecaną opcją jest zainstalowanie pakietu unrar w celu obsługi plików .rar i skompresowanie ich do .tar.gz, wolnego, darmowego i powszechnie używanego formatu w systemach GNU / Linux, Windows i Mac. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page